Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

tablica stypendium 2023/2024Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

przypominamy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Druki wniosków wraz z oświadczeniem dostępne są w Urzędzie Gminy Ruda-Huta (pok. nr 4) oraz załączone do tego artykułu (informacja o ich wypełnianiu na końcu).

Termin składania upływa 15 września 2023 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 15 października 2023 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Ruda-Huta znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm./).

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna nie przysługuje dzieciom realizującym roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne w oddziałach zerowych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/os. w rodzinie. (art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901/). Wysokość dochodu oblicza się na podstawie dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ww. ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów, wystawionych na rodzica lub ucznia, które należy przedłożyć po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium.

Informacja o wypełnianiu druków elektronicznych

Załączony wniosek i oświadczenia posiadają aktywne pola, które można wypełnić na komputerze w przeglądarce plików PDF, np. Adobe Acrobar Reader lub PDF-XChange Viewer Wypełnienie i wydruk załączonego wniosku bezpośrednio w przeglądarce Firefox powoduje błędy w polskich znakach. Najlepiej wniosek zapisać na dysku i otwierać w ww. dedykowanej przeglądarce PDF, ewentualnie w innej przeglądarce internetowej (Chrome, Opera, Edge itd.)

Druki można zapisać i wydrukować lub po dodaniu załączników wysłać na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Ruda-Huta na platformie ePUAP: /sy17dq8p6i/SkrytkaESP. W przypadku drukowania prosimy wniosek wydrukować dwustronnie.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7193114
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
5060
12340
5060
511427
7193114

Twoje IP 54.36.149.84

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech